2021/2/25  |  ۱۳۹۹/۱۲/۷

تسهیلات ویژه

1.صدور بلیت المثنی

در صورت مفقود شدن، از بین رفتن یا سرقت بليت مسافر: به شرط حضور به موقع (حداکثر یک ساعت مانده به حركت) در ايستگاه راه آهن و يا نمايندگي فروش(درشهرهاي فاقد ايستگاه راه آهن) در وقت اداري ، بليت المثني طبق آيين نامه مربوط صادر مي‌شود . بليت مفقودي بايد از طريق شبكه رايانه‌اي رزرو و يا صادر شده و استرداد نشده باشد .صدور بليت المثني با 15درصد قيمت كل بليت، انجام مي‌شود. و در صورت مفقود شدن آن، بليت المثني ديگري صادر نخواهد شد.

2.در صورت تاخیر بیش از زمانهای تعیین شده در قطارهای اکسپرس و سریع که ناشی از حوادث طبیعی باشد 50 درصد بهای بلیت پس از کسر خدمات به مسافر پرداخت می شود، مسافر می تواند حداکثر تا یکماه پس از تاریخ حرکت به کلیه مراکز فروش مراجعه و با ارائه لاشه بلیت و کپی مدرک شناسایی معتبر خسارت مربوطه را دریافت نماید

3. تآخير قطار كه منجر به جا ماندن مسافر از قطار بعدي شود: در صورت تأخير بيش از زمان هایی معين كه منجر به جاماندن مسافر از قطار بعدي شود، چنانچه فاصله بين ورود قطار قبلي و حركت قطار بعدي بيش از سه ساعت باشد و قطار اول با سه ساعت تاخیر به مقصد رسیده باشد و همچنين هر دو بليت به نام مسافر باشد، وجه كامل بليت قطار بعدي پرداخت و يا مسافر با قطارهاي بعدي اعزام مي شود. در صورت اعزام با قطار درجه‌ي پايين‌تر مابه التفاوت بليت به مسافر پرداخت مي‌شود و در صورت اعزام با قطار درجه‌ي بالاتر، مابه التفاوت از وي دريافت نمي‌شود.

4. انصراف مسافر قبل از شروع سفر به علت تأخير حركت قطار: در صورت تأييد تأخير بيش از يك ساعت و اطلاع‌رساني به مسافران با شرط باز بودن باجه فروش بليت ايستگاه و همچنين پانچ نبودن بليت، وجه كامل بليت در همانروز و در ايستگاه مبدأ پرداخت مي‌شود.

(تأخير در شروع حركت قطار از مبدأ: تأخير كمتر از يك ساعت در شروع حركت قطارها از مبدأ، بخشي از زمان سير مي‌باشد و در مبناي پرداخت خسارت احتمالي تأخير محسوب مي‌شود. در ضمن تأخير بيش از يك ساعت به دليل وجود امكان استرداد بليت بدون كسر وجه، در زمان سير محاسبه نمي‌شود)

5· از كار افتادن كامل تهويه: در صورتي كه بليت به نام مسافر باشد، 50 درصد بهاي بليت بعد از كسر خدمات به مسافر حداكثر تا يك ماه پس از تاريخ حركت پرداخت مي‌شود، ارائه لاشه بلیط و کپی مدرک شناسایی معتبر الزامی است .

6· لغو برنامه رفت قطار براي دارندگان بليت رفت و برگشت: چنانچه بليت رفت و برگشت يكسان و همنام باشد، وجه كامل بليت رفت حداكثر تا يك‌ماه پس از تاريخ حركت در كليه مراكز فروش به مسافر پرداخت مي‌شود و يا در صدور بليت قطارهاي بعدي اولويت خواهد داشت. در صورت تمايل مسافر، وجه كامل بليت برگشت نيز پرداخت مي‌شود. حداكثر زمان استرداد بليت برگشت سه ساعت قبل از حركت قطار برگشت و ارائه بلیط رفت و برگشت به اپراتور فروش مي‌باشد.

7· لغو حركت قطار در حين سفر و بازگشت مسافران به ايستگاه مبدأ: چنانچه بليت به نام مسافر باشد، وجه كامل آن حداكثر تا يك ماه پس از تاريخ حركت در كليه مراكز فروش پرداخت مي‌شود.

8· لغو حركت قطار در حين سفر و اعزام مسافران به مقصد با ساير وسائل نقليه: چنانچه توقف ناشي از حوادث طبيعي نبوده و رسيدن مسافران به مقصد با تأخيري بيش از زمان معين انجام شود، 50 درصد بهاي بليت بعد از كسر خدمات حداكثر تا يك ماه پس از تاريخ حركت پرداخت مي‌شود.

9. بيمه مسافر: كليه مسافران از بدو ورود به ايستگاه مبدأ تا ورود به ايستگاه مقصد در برابر حوادث تحت پوشش بيمه مي باشند.

ياد‌آوري‌ها:

  • پرداخت خسارت، با ارائه‌ي اصل شناسنامه يا كارت شناسايي معتبر به همراه يك برگ كپي آن و لاشه‌ي بليت تا يك‌ماه پس از تاريخ حركت در كليه‌ مراكز فروش بليت امكان‌پذير است.
  • در صورت مشاهده‌ مسافر بدون بليت در قطارهاي اکسپرس، رئيس قطار موظف است 50 درصد بيش از بهاي بليت اخذ خواهد شد.
  • صدور قبض در قطار براي مسافر بدون بليت، به منزله‌ تأمين جا براي وي نمي‌باشد.

 

اخبار سفیر

پیشنهاد ما