2021/2/25  |  ۱۳۹۹/۱۲/۷

بار و توشه

وسایلی که مسافر می تواند در قطار به همراه داشته باشد:
الف) مسافر می تواند كيف دستي و بسته‌ و جامه‌دان‌هاي كوچك محتوی لوازم شخصی، صندلی چرخ دار بيمار، كالسكه بچه، قفس كوچك پرندگان ريز جثه حداكثر در ابعاد 40 سانتي متر را به همراه داشته باشد.


وسائلی كه مسافر نبايد به همراه داشته باشد:
ب) وسائلی كه مسافر نبايد به همراه داشته باشد : اسلحه ، مهمات، مواد منفجره و اشيای قاچاق -مواد سمی ، اسيدی و بيماری زا و بدبو - مواد آتش زا و سوختی ، پيك نيك و …مواد و وسائل راديو اكتيو ، حيوانات اهلی و وحشی، بارهای حجيم مانند بسته‌های بزرگ و كارتن ... وسائل همراه مسافر بايد متناسب با فضای در اختيار وی در كوپه باشد به نحوی كه مزاحمتی برای ساير مسافران ايجاد نكند و يا موجب خسارت به قطار نشود.. از اين رو نبايد از ابعاد 75 سانتی متر و وزن 30 كيلو گرم تجاوز كند. مسافر می تواند همراه بار مجاز يك بسته‌ی كوچك خوراکی يا ميوه و سبزی همراه داشته باشد.


مسؤوليت حفظ و نگهداری وسائل همراه مسافر به عهده وی می باشد و اين شركت مسئوليتی در قبال اموال گمشده مسافر ندارد.
 

اخبار سفیر

پیشنهاد ما