2017/12/11  |  ۱۳۹۶/۹/۲۰

اخبار

آخرین مطالب | آرشیو | جستجو

تاریخ:
خطایی رخ داده است. خطا : اخباردر حال حاضر در دسترس نیست

اخبار سفیر

پیش فروش آبان و آذر
پیش فروش بلیت کلیه مسیرها برای بازه زمانی 96/08/01 لغایت 96/09/30  در روز یکشنبه مورخ 96/07/23 ساعت 09:00 صبح به صورت هم زمان از طریق اینترنت و نمايندگي هاي فروش انجام می گردد. جهت تهیه بلیت به سایت safirrail.ir یا مراکز فروش بلیت مرا...

پیشنهاد ها