اخبار سفیر

پیش فروش اردیبهشت و خرداد ماه 96
پیش فروش بلیت قطار کلیه مسیرها بازه زمانی 96/02/01 لغایت 96/03/31  روز دوشنبه 96/01/21 ساعت 10صبح به صورت هم زمان از طریق اینترنت و نمایندگی های فروش انجام می گردد.  

پیشنهاد ها